ZO č. 44, Vranov nad Topľou

stretnutia :
utorok : od 14:30 - 17:00 hodiny
štvrtok : od 8:00 - 11:00 hodiny

Kontakt : Jozef Ocilka
               0950 391 908

 

          Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má viac ako 5500 členov združených v 69 základných organizáciách na celom území Slovenska. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje všetkým zrakovo postihnutých ľuďom, ktorí o ne majú záujem. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

Poslanie
•    Obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia;
•    aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti;
•    všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť;
•    poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím.

 

Mediálni partneri