Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Popis projektu

Projekt si kladie za cieľ zlepšiť integráciu obyvateľstva na oboch stranách Karpát, konkrétne Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva. Poľsko-slovenské pohraničie je oblasťou kultúrne, historicky aj prírodne veľmi bohatou. V tejto oblasti ležia mestá Rzeszow aj Vranov nad Topľou. Spája ich história siahajúca až do stredoveku, keď boli súčasťou obchodnej cesty, spoločná európska identita a niekoľko rokov trvajúca spolupráca. Tieto skutočnosti nie sú široko známe obyvateľom regiónu ani turistom. V minulosti sa tradičné tance, piesne, remeslá šírili prostredníctvom priamych kontaktov medzi susedmi. To, čo je hlavnou hodnotou kultúry môže byť teraz zabudnuté v konfrontácii s agresívnou masovosťou. Do procesu zmeny je nutné zapojiť mladú generáciu, ktorá je schopná chrániť tradíciu a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva. Cestou k tomu sú spoločné workshopy a koncerty, rovnako ako katalóg poľských a slovenských ľudových umeleckých telies. Projekt reaguje na chýbajúcu databázu folklórnych umeleckých telies pôsobiacich na pohraničí. Internetový katalóg vytvorený v rámci projektu pomôže tento problém vyriešiť. Trvalým efektom bude vyššia kvalita spoločného produktu a jeho kladné zhodnotenie obyvateľmi po oboch stranách hranice. Koncerty a prezentácie budú mať za následok väčšiu propagáciu, aktív karpatskej kultúry pre obyvateľov aj turistov. Projekt si kladie za cieľ zveľaďovať spoločné hodnoty s dôrazom na ochranu a rešpektovanie rozmanitosti a autonómiu zdrojov kultúry nadnárodného karpatského regiónu, v tejto časti Európy. Budovanie spoločnej identity sa dosiahne prostredníctvom realizácie koordinovaných aktivít partnerov disponujúcich dlhoročnými skúsenosťami a profesionálnymi metódami práce. Zamýšľaným efektom bude udržateľnosť tradícií prostredníctvom tanca, piesne a rituálov so zvýšeným záujmom obyvateľov susedných regiónoch, ako aj turistov z iných krajín. Okrem toho, to povedie k posilneniu udržateľnosti kultúrnych hodnôt, ktoré sa etablovali na poľsko - slovenskom pohraničí vďaka tu žijúcej komunite. Propagácia kultúrneho dedičstva v Podkarpatskom vojvodstve a Prešovskom samosprávnom kraji sa bude realizovať v tradičnej podobe prostredníctvom workshopov, výstav , koncertov a prostredníctvom nástrojov IKT , internetu aj prostredníctvom elektronického katalógu, ktorého obsahom bude celosvetovo dostupný adresár interpretov ľudovej kultúry pôsobiacich v pohraničných oblastiach.

 

Popis aktivít

1. Workshopy

Sedemdňový workshop na území Poľska, počas ktorého sa slovenská mládež (20 osôb) spolu s poľskou mládežou (20 osôb), naučia rzeszowské tance. Ďalší tanečný workshop sa uskutoční na Slovensku, kde sa počas jedného týždňa spoločne naučia zemplínske tance. Na workshopoch sa oboznámia aj s tradičnými remeslami z oblasti Rzeszowa a Zemplína. Starostlivosť o mládež je zabezpečená profesionálnymi pedagógmi. Workshop bude vedený skúsenými odborníkmi. Tanečné workshopy sa realizujú v mesiaci júl v Poľsku a Slovensku. Cieľom úlohy je naučiť slovenskú aj poľskú mládež ľudové tance z oblasti Zemplína a oboznámiť ich s tradičnými remeslami. Každý pobyt bude obsahovať 6 lekcií ľudového tanca pod vedením choreografa. Termín: júl 2017

2. Výlety a remeselné dielne

V rámci oddychu účastníci workshopu navštívia turisticky atraktívne historické pamiatky a prírodné lokality Prešovského samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva. Počas troch výletov na Slovensku a troch v Poľsku sa tanečníci oboznámia s históriou a kultúrnymi či prírodnými pamiatkami. Výlety do turisticky atraktívnych miest poskytnú vedomosti o histórii a spoločnom kultúrnom dedičstve Karpát prihraničnej oblasti. Remeselné dielne pod vedením skúsených lektorov oboznámia účastníkov projektu s tradičným remeslom podkarpatského vojvodstva a Zemplína. V posledný deň pobytu si pripravia spoločenský večer, na ktorom predvedú spoločné choreografie v zemplínskych krojoch. Termín: júl 2017

3. Koncert

Spoločný koncert slovenskej a poľskej mládeže prezentujúcich svoje zručnosti a vlastné programy. Na koncertoch vystúpia účastníci workshopu , ktorí predstavia svoje výkony vranovskému aj rzeszowskému publiku. Koncerty sa uskutočnia vo Vranove n. T. ale aj v Rzeszowe. Pre tento účel sa nakúpia ľudové kroje. Termín: august – november 2017

4. Elektronický katalóg

Súčasťou projektu je vytvorenie elektronického katalógu, ktorého obsahom bude zoznam interpretov ľudových piesní a tancov z PL-SK pohraničia. Na webovom portáli vytvorenom pre tento účel budú umiestnené informácie o interpretoch ľudovej kultúry pohraničia. To znamená zostavenie databázy ľudových súborov, speváckych skupín, jednotlivcov atď. Členenie interpretov podľa abecedy, štátnej príslušnosti, národnosti, žánru. Databáza bude obsahovať názov telesa, adresu, krátky opis činnosti, kontaktnú osobu a dostupné kontakty alebo aj fotografiu a zvukový alebo video súbor. Tieto údaje budú verejne dostupné každému.

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 

Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto web stránky nesú jej autori
a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie a Euroregiónu Karpacki / VÚC Prešov

Mediálni partneri