Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: EtnoCarpathia

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-0102/17

Projekt realizovaný cez: Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A
Poľsko - Slovensko 2014-2020 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Vedúci partner VP: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Partner projektu P1: Mestský dom kultúry, prísp. org., Vranov nad Topľou
Partner projektu P2: Okresné múzeum v Rzeszowe / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Termín realizácie: od 1.11.2019 do 31.10.2021

Celkový príspevok poskytnutý na projekt nie je vyšší ako 717 996,46 €
P1 EFRR Prostriedky štátneho rozpočtu Rozpočet jednotky územnej samosprávy Iné verejné prostriedky Súkromné Oprávnené výdavky Finančný príspevok z EFRR Výdavky realizované mimo oprávnené územia
Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 182 431,25 € 21 462,50 € 0,00 € 10 731,25 € 0,00 € 214 625,00 € 85,00 % 0,00 €


Prioritná os: 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ: 1 Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného
dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Vedúci partner – žiadateľ :
Združenie Euroregión Karpaty v Poľsku / Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Z siedziba: Ul. Grunwaldzka 15, 35-959, Rzeszow,
zmena od 29.9.2020 Ul. pl. Jana Kilińskiego 2,35-005 Rzeszów
tel.(+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

/NIP: 813-32-05-337, Regon: 691539554, KRS: 0000115477/
tel.(+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Krajina: Poľsko
Kraj: Podkarpatsky
Okres: Rzeszów
Osoby oprávnené zastupovať žiadateľa: Józef Jodłowski -prezident predstavenstva / prezes
zarządu, Dawid Lasek - viceprezident predstavenstva / wiceprezes zarządu.

Partner mikroprojektu P1 :
Mestský dom kultúry / Miejski Dom Kultury
Štatutárny zástupca: Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ MsDK / Dyrektor MsDK
Adresa: M.R.Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou 093 01
Krajina : Slovensko
Kraj : Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
Kontaktný telefón: 00421905855075, 00421574463950
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Partner mikroprojektu P2:
Krajské múzeum v Rzeszowe / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Štatutárny zástupca: Bogdan Kaczmar Dyrektor / riaditeľ
Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
Krajina: Poľsko
Kraj: Podkarpatsky
REGON / IČO: 000276854
NIP / DIČ: 8131107843
Kontaktný telefón 0048 (17) 853 52 78
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Euroregion Karpacki Mestský dom kultúry Krajské múzeum v Rzeszowe

Opis projektu EtnoCarpathia

Poľsko-slovenské pohraničie predstavuje mnohofarebnú kultúrno- etnickú mozaiku, ktorá je podstatným činiteľom jeho turistickej atraktivity. Na území Poľsko – Slovenského pohraničia sa vyskytovalo 7 hlavných kultúrnych oblastí obývaných rôznymi etnickými skupinami (Bojkovia, Łemkovia, Pogórzania, Doliniania, na PL strane a staré obyvateľstvo na území dnešného Šariša, Zemplína a Zamaguria). Každá z nich sa vyznačovala odlišnými tradíciami a remeslami, ale zároveň ich spájala spoločná história a kultúrne korene. Žiaľ, toto etnografický bohaté územie s rozmanitou kultúrou a svetovo unikátnymi tradíciami, zanechalo málo stôp po dávnych obyvateľoch. Početné historické okolnosti spôsobili, že značná časť týchto kultúr zanikla alebo upadla do zabudnutia, čo je hrozbou pre zachovanie trvácnosti kultúrneho bohatstva pohraničia. Našim cieľom je vytvoriť zaujímavú turistickú ponuku, rešpektujúcu rýchlo sa rozvíjajúcu trendovú kultúrnu turistiku, ktorá čerpá z tradícií. Dnešok si vyžaduje zavedenie okamžitých protiopatrení, keďže turistika zohráva dôležitú a perspektívnu rolu v hospodárstve Poľska a Slovenska. Niekoľko rokov možno pozorovať rastúci záujem turistov o poznávanie minulosti, hľadanie svojich koreňov, skúmanie území a návrat k tradíciám – čiže o kultúrnu turistiku. Odpoveďou na dnešnú situáciu je projekt, ktorý predpokladá o. i. vykonanie inventarizácie kultúrnych zdrojov pohraničia so zámerom aktualizovať stav poznatkov a následne pripraviť stratégiu zidentifikovaných etnografických značiek s hotovým turistickým produktom EtnoCarpathia. Projekt predpokladá tiež vytvoriť a ponúknuť: portál, e – sprievodcov, workshopy, digitalizáciu zdrojov múzeí, súťaž dizajnérov, holografickú projekciu a rad propagačných akcií. Tieto aktivity prispejú k naplneniu rezultátu, akým je kultúrne zatraktívnenie pohraničia. Územia obývané kedysi jednotlivými etnickými skupinami sú dnes predelené poľsko – slovenskou hranicou. V projekte naplánovaná inventarizácia pramenných materiálov a pozostatkov súčastí karpatských kultúr v teréne si vyžaduje tesnú spoluprácu poľských a slovenských partnerov. Preto efektivita jednotlivých aktivít v projekte je závislá od spoločnej, cezhraničnej spolupráce subjektov zodpovedných za zachovanie kultúrneho bohatstva. Taktiež propagačné aktivity majú medzinárodný rozmer a zameriavajú sa na propagáciu kultúry poľsko-slovenského pohraničia. Výsledkom projektu bude vznik nového turistického produktu EtnoCarpathia založeného na dedičstve vybraných karpatských kultúr. Tento produkt bude vypracovaný pod spoločnou, už existujúcou medzinárodnou značkou Carpathia a poskytne turistom poznanie autenticity a mnoho kultúrnosti Karpát, rozmanitých remesiel a jedinečných tradícií tohto územia. Na oboch stranách hranice sa uskutoční cyklus tematických workshopov prezentujúcich unikátnu kultúru, informačné stretnutia na tému úžitku z tvorby územných značiek, súťaž CarpathiaEtnoDesign cezhraničného charakteru, etno víkendy ako podnetný návrh na trávenie voľného času v pohraničí v duchu karpatskej kultúry, študijné pobyty pre blogerov / novinárov vo vybraných etno destináciách, čo umožní ukázať skoro zabudnutú kultúru pohraničia turistom z iných vojvodstiev, ako aj iných európskych krajín. Zároveň tieto akcie majú vytvoriť priestor na nadviazanie trvalej spolupráce subjektov zo sféry kultúry a regionálneho rozvoja a pritiahnuť záujem turistov o toto územie.

Hlavný cieľ projektu

Hlavný cieľ projektu je priamo prepojený s čiastkovým cieľom Programu v oblasti zvýšenia úrovne trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva turistami a obyvateľmi. V projekte naplánované aktivity budú v sebe spájať elementy kontaktu so stáročnou kultúrou, chrániac súčasne tradície a identitu, čo vplýva na formovanie proekologických postojov. Zároveň vykonaná inventarizácia zdrojov karpatských kultúr a taktiež digitalizácia zbierok múzea vplýva na záchranu skoro zabudnutých elementov kultúrneho dedičstva. Vytvorený a propagovaný spoločný poľsko-slovenský turistický produkt (EtnoCarpathia), skladajúci sa zo 7 kultúrnych subznačiek, bude pripravený na základe zásady pre prostredie prospešnej (efektívne formovanie prostredia a obhospodarovanie jeho zdrojov v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja). Propagácia kultúrnej turistiky ako novej formy turistických aktivít na území pohraničia pozitívne vplýva na docenenie zdrojov kultúry. Aktivity a problematika riešená v rámci projektu pôsobia na povedomie komunít, informáciou, že zdroje kultúry sú vyčerpateľné a neobnoviteľné. Zároveň majú schopnosť generovať spoločensko-hospodársky rast. Projekt má cieľ chrániť tieto zdroje ich propagovaní a zvyšovaní kultúrnej identity obyvateľov pohraničia, dedičov karpatskej kultúry. Takisto v projekte sa ráta s využitím aplikácie, ktorá umožní spoznať on-line neexistujúce elementy kultúry pohraničia, spôsobí, že nebude nutné zasahovať do prostredia v podobe označkovania územia (napr. tabule s informáciami o neexistujúcom objekte). Všetky aktivity naplánované v projekte budú podporovať budovanie imidžu pohraničia ako miesta priaznivého voči životnému prostrediu chrániaceho kultúrne dedičstvo.

Výsledok projektu

Hlavné rezultáty Programu ako i projektu je docenenie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia miestnym obyvateľstvom, ako aj turistami zo zahraničia. Všetky aktivity predpokladané v projekte majú splniť jeden dôležitý predpoklad, tzn. spôsobiť, aby kultúrne dedičstvo pohraničia bolo tak obhospodarované a využívané, aby vzrástla atraktivita tohto regiónu. Nástrojom, ktorý pri tom bude využitý bude záverečný výstup projektu – EtnoCarpathia, spájajúci 7 rôznorodých kultúrnych subznačiek reprezentujúcich jedinečnosť tradícií karpatských obyvateľov. Na jednej strane aktivity projektu prispejú k zachovaniu týchto elementov kultúry, po ktorých niet veľa hmotných stôp, zachraňujúc ich pred zabudnutím. Na druhej strane, má projekt cieľ vzbudiť záujem všetkých zapojených cieľových skupín o unikátne zdroje kultúry aké zanechali po sebe obyvatelia a etnické skupiny pohraničia do čias 2. svetovej vojny. Projekt má prispieť taktiež k vzrastu kultúrneho povedomia miestnych komunít spojených s karpatskou kultúrou a zvýšeniu ich vedomostí v oblasti propagácii kultúry. Docenenie kultúrneho dedičstva je možné cestou jeho zodpovednej a efektívnej propagácie, preto sa v projekte predpokladajú propagačné aktivity, napr. platené články, či moderné informačné nástroje: hologram ako unikátna forma propagácie kultúry pohraničia, internetový portál s diskusným fórom – zabezpečujúce prístup, výmenu informácií a živú diskusiu o témach spájajúcich milovníkov kultúrnej turistiky a dedičstva kultúrneho pohraničia.


Úlohy Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. ako P1

  • Príprava projektu
  • (Ú1) Diagnóza potenciálu EtnoCARPATHIE
  • (Ú2) Vypracovanie moderných foriem propagácie kultúrneho dedičstva
  • (Ú3) CarpathiaEtnoDesign
  • (Ú4) Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí
  • (Ú5) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia
  • Propagácia projektu
  • Riadenie projektu

Prvá úloha : (Ú1) Diagnóza potenciálu EtnoCARPATHIE

V rámci úlohy P1 bude zodpovedný za inventarizáciu zdrojov na slovenskej strane (Šariš, Zemplín, Zamagurie) s cieľom aktualizovať stav poznatkov na základe tak existujúcich záznamov, ako aj výskumov v teréne. Spracovaná bude tiež fotodokumentácia. V závere tejto úlohy poskytne výsledky inventarizácie P2 s cieľom ich spojenia s poľskými výsledkami. Vznikne správa skatalogizovaných zdrojov týkajúca sa 7 kultúr: Pogórzania, Łemkovia, Bojkovia, Doliniania, Šariš, Zemplín, Zamagurie.

Druhá úloha : (Ú2) Vypracovanie moderných foriem propagácie kultúrneho dedičstva

P1 bude zodpovedný na slovenskej strane za vypracovanie hologramu P. J. Šafárika (slovenský básnik, historik, etnograf a profesor na univerzite) ako jedného z vyslancov karpatskej značky. Hologram bude hovoriť o etnografii, kultúre 3 etnografických oblastí (Šariš, Zemplín, Zamagurie). Bude to teda atrakcia, zriedka sa vyskytujúca v pohraničí, ktorá má za cieľ aby sa obyvatelia a turisti zaujímali o etnografiu regiónu.

Tretia úloha : (Ú3) CarpathiaEtnoDesign

Partner P1 sa priebežne a vecne zapája do iných aktivít projektu propagačného charakteru, realizovaných VP a P2 (napr. spracovanie publikácie, e-sprievodcov, uskutočnenie súťaže CarpathiaEtnoDesign, medzinárodného záverečného gala večera, vedeckej konferencie, organizácia a uskutočnenie návštevy blogerov/novinárov).

Štvrtá úloha (Ú4) Uskutočnenie workshopov, informačných stretnutí

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. ako P1 bude zodpovedať za organizovanie informačných stretnutí, fotografických workshopov, workshopov remesla a workshopov týkajúcich sa moderných marketingových nástrojov na slovenskej strane.

Piata úloha: (Ú5) Podujatia propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia

V rámci aktivity P1 bude zodpovedný za uskutočnenie:

  • Propagačného víkendu Carpathia Etno Weekend na slovenskej strane, majúceho za cieľ propagáciu kultúr pohraničia (o. i. propagačná kampaň, výtvarné a remeselnícke workshopy, vystúpenia súborov prezentujúcich hlavne prúd etno, new folk, stretnutia s ľudovými tvorcami, umelcami, pouličné predstavenia)
  • Festivalu tradičných ľudových tancov. Počas festivalu budú prezentované tradičné ľudové tance pohraničia, s napodobením príslušných elementov jednotlivých regionálnych tradícií (napr. kroje, hudba, nástroje atď.). Okrem toho P1 bude vecne zúčastnený na príprave a uskutočnení študijného pobytu blogerov/novinárov na slovenskej strane, ako aj organizovanie účastníkov zo Slovenska na vedeckej konferencii a medzinárodnom gala večeri.

Úloha Propagácia:

Pri propagačných aktivitách P1 bude zodpovedný za prípravu hologramu P. J. Šafárika, slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, uskutočnenie workshopov na slovenskej strane, propagačného víkendu na slovenskej strane a festivalu tradičných ľudových tancov pohraničia. Priebežne sa partner vecne zapojí do iných aktivít projektu propagačného charakteru, realizovaných VP a P2 (napr. spracovanie publikácie, e-sprievodcov, uskutočnenie súťaže CarpathiaEtnoDesign, medzinárodného záverečného gala večera, vedeckej konferencie, organizácia a uskutočnenie návštevy blogerov/novinárov). Aktuality a informácie o projekte budú na www.kulturavranov.sk. Vyrobený roll-up a stena sa využijú pri realizácii všetkých úloh na strane P1.

Úloha Riadenie projektu:

Vzhľadom na obdobie trvania projektu sa predpokladá uskutočnenie 3 jednodňových pracovných stretnutí na Slovensku, na ktorých osoby spojené s realizáciou projektu (vrátane expertov, konzultantov) budú môcť analyzovať už vykonané podaktivity, konkrétne naplánovať priebeh ďalších aktivít, vypracovať prípadné aktivity ako protiopatrenia ak by došlo k nepredvídaným okolnostiam zisteným pri realizáciu projektu. Výhodou takejto účasti systému riadenia projektu sú práce na princípe brainstorming, ktoré v niektorých prípadoch sú viac efektívne ako tradičná komunikácia elektronicky a telefonicky. S cieľom správne riadiť projekt partner plánuje kúpiť 1 počítač s príslušenstvom a softvérom.


Projekt EtnoCarpathia je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Mediálni partneri