Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
POĽSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív

Názov projektu : Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PL-SK/PO/IPP/III/097

Mestský dom kultúry prešiel v roku 2010 rozsiahlou modernizáciou a to vďaka tomu, že Mesto Vranov nad Topľou spolu s poľským partnerom mestom Rzeszów spoločne vstúpili do projektu s názvom Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva. Úspešnou realizáciou spomínaného projektu sa v obidvoch partnerských mestách modernizáciou ich kultúrnych stánkov vybudovala kvalitná základňa na organizovanie spoločných kultúrnych podujatí. Našou snahou je vytvárať podmienky pre medzinárodné vzťahy prostredníctvom kultúrnej a kultúrno-spoločenskej činnosti i naďalej. S naším cezhraničným partnerom Domom kultúry mládeže v Rzeszowe v napĺňaní týchto cieľov úspešne napredujeme už tretí rok. Keďže neustále bojujeme s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na realizáciu našich ďalších spoločných aktivít, Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. sa snaží využívať pomoc získanú podávaním nových projektov. Preto sme v minulom  reagovali na výzvu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý v rámci prioritnej osi III. Podpora miestnych iniciatív a Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 spolu s partnermi Strešného projektu vyhlásil  doteraz tri výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym  rozpočtom. Program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať slovensko-poľské pohraničie. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 176 a následne 60 projektov schválených. Podporené boli projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia.

Medzi nimi sa nachádzal aj mikroprojekt Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou vo výške 55 905, 40 € z čoho 47 519,59 € predstavuje 85% celkových nákladov z fondu ERDF, 5 590,54 € predstavuje 10% celkových nákladov projektu zo štátneho rozpočtu a 2 795, 27 € predstavuje 5% z vlastných zdrojov. Počas trvania projektu bude Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Domom kultúry mládeže v Rzeszowe a Jaselským Domom Kultury v Jasle v období od 1.1.2013 do 31. 12. 2013 realizovať viaceré aktivity v Prešovskom kraji. Spomeniem ...

  • Otváraciu konferenciu, ktorej témou bude zahájenie a prezentácia projektu „Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov“ a prezentácia trvalej udržateľnosti výsledkov projektu z programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007 - 2013 „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva“. Súčasťou konferencie je výstava prezentujúca spoločné aktivity v rámci trvalej udržateľnosti projektu.
  • Prípravu a realizáciu festivalu populárnej piesne „Gaštanček 2013. Súťažný festival s medzinárodnou účasťou je určený pre deti od 10 do 15 rokov v ktorom sa predstaví 6 finalistov zo Slovenska a 6 z Poľska.
  • Workshop folklórneho tanca na ktorom folklórny súbor z Rzeszowa absolvuje pracovný pobyt na Slovensku, ktorého cieľom bude výuka prvkov folklórnych tancov z oblasti Zemplína. Posledný deň pobytu folklórny súbor vystúpi pred DK vo Vranove n. T. na festivale so svojou choreografiou a zatancuje zemplínsky tanec nacvičení počas pracovného pobytu.
  • Dni remesiel na námestí remesiel, ktoré vznikne počas tradičného vranovského jarmoku pred Domom kultúry vo Vranove inštalovaním drevených stánkov v ktorých budú prezentovať svoju umeleckú tvorbu remeselníci z Rzeszowa, Jasla, Vranova a jeho okolia.
  • Vianočné trhy v rámci ktorých majú možnosť na námestí remesiel obyvatelia a návštevníci mesta Vranov zhliadnu produkty umeleckých remeselníkov alebo kultúrny program „Rzeszow Vranovu“ v estrádnej sále DK vo Vranove n.T. Tradičným sa stane vianočný kultúrny program Rzeszowskej a Vranovskej mládež pred DK na ktorom primátor mesta odovzdá obyvateľom nášho mesta a hosťom z Poľska vianočný vinš a betlehemský oheň.
  • Záverečná konferencia priblíži pozvaným hosťom zo Slovenska a poľských družobných miest Rzeszowa a Jasla, výsledky projektu aj prostredníctvom brožúry a výstavy dokumentujúcej priebeh projektu a jeho dosiahnuté výsledky.

 

Do procesu prípravy ale aj samotnej realizácie aktivít projektu chceme zapojiť hlavne mládež na obidvoch stranách hranice. Podchytiť ich v cieľavedomej práci a zároveň vyplniť ich voľný čas užitočným a zábavným spôsobom. Zvlášť sa chceme sústrediť na rozvíjanie ich umeleckých schopností a prirodzeného talentu v hudobnej, speváckej, tanečnej ale aj autorskej remeselnej tvorbe, ktorej dáva celkový medzinárodný rozmer. Projekt Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov doslova otvára pole pôsobnosti na Poľsko-Slovenský cezhraničný región. To prispeje k spoznávaniu obidvoch národných kultúr, vzniku nových priateľstiev, rozšíreniu turizmu a tým k zotieraniu mentálnych hraníc. Nemalým prínosom pre oboch zúčastnených je vzájomná výmena odborných skúseností získaných pri tvorbe takýchto typov podujatia. Veríme, že naše spoločné úsilie podporíte aj Vy svojou účasťou na spomínaných podujatiach. Informácie nájdete aj na www.kulturavranov.sk, 0907 951 110.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

Silvia Nusová
koordinátor projektu

 

Pre čiernobielu tlač v pravo hore   

Čiernobiela tlač

Pre farebnú tlač v pravo hore alebo pre web  

Farebná tlač

Mediálni partneri