Mesto Vranov nad Topľou v súlade s § 4, ods. 3 písm. 1) a písm. p) zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydalo Štatút Denného centra (ďalej len DC) č. 147/2009.


Výpis (štatútu DC) :

1. Sídlo DC - M. R. Š. 875, Vranov nad Topľou

2. DC je zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb v rozsahu určenom zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

3. V zmysle citovaného zákona - podľa §12 sa táto služba považuje za podpornú sociálnu službu, ktorá je poskytovaná ambulantnou formou.

4. Táto služba sa poskytuje počas dňa fyzickej osobe, ktorá:
     - dovŕšila dôchodkový vek,
     - so zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
     - rodičovi a dieťaťu, alebo starému rodičovi a vnukovi, či vnučke.

5. DC poskytuje aj sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Pritom sociálnym poradenstvom sa rozumie - posúdenie povahy problému, poskytnutie informácií o riešení problému, odporúčanie, či sprostredkovanie odbornej pomoci a pod. Záujmovou činnosťou sa rozumie rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby.

6. Za zverený majetok DC zodpovedá poverená osoba, ktorá koordinuje záujmovú činnosť DC a na sprostredkovanie sociálneho poradenstva sa kontaktuje s pracovníkom sociálneho odboru MsÚ, ktorý zabezpečuje činnosť DC.

7. DC má svoj prevádzkový poriadok, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste v DC.


Tento štatút DC bol schválený zastupiteľstvom mesta Vranov nad Topľou uznesením
č. 339/2009 dňa 29. 10. 2009 a začal platiť 1. 11. 2009.

 

Súvisiace predpisy s DC : 

-    Prevádzkový poriadok DC, predpis č. 148/2009
-    Štatút DC, predpis č. 147/2009
-    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vranov nad Topľou
-    Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Vranov nad Topľou od 1. 6. 2009

 

Aktuálne informácie z činnosti DC si môžete pozrieť  na tomto odkaze :   jdcvranov.webnode.sk

 

Mediálni partneri