Umiestnenie plagátov

 

Informačné plochy slúžia na krátkodobú, ale aj dlhodobú propagáciu kultúrno-spoločenských akcií. Poplatok za umiestnenie a manipuláciu s plagátmi platí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce plagát umiestniť na mestských plochách, ktoré využíva na propagáciu MsDK, prísp. arg., alebo ho žiada umiestniť v prospech tretej osoby, vždy však jedna z nich (ďalej poplatník).

Poplatník je povinný plagáty, ktoré chce takto umiestniť, doručiť na sekretariát MsDK k ich registrácii. Registráciou plagátov sa rozumie ich označenie pečiatkou.

Uhradiť poplatok za umiestenie a manipuláciu s plagátmi vopred, v hotovosti do pokladne MsDK, prípadne po doručení písomnej objednávky, je možné uhradiť poplatok bezhotovostným prevodom, na základe vystavenej faktúry.

 

Sadzba poplatku za umiestnenie plagátu a za manipuláciu s plagátom je
  • A4 - 0,02 €/ks/deň
  • A3 - 0,035 €/ks/deň
  • A2 - 0,07 €/ks/deň
  • A4 - 0,30 €
  • A3 - 0,40 €
  • A2 - 0,70 €

          alt   Tabuľka na výpočet výslednej ceny


MsDK platne zaregistrované plagáty umiestni na plochy tak, aby nedošlo k prelepeniu iného aktuálneho plagátu. Po uplynutí doby, na ktorú je plagát zaregistrovaný, MsDK tento plagát z plochy odstráni. Umiestnenie plagátov sa uskutočňuje každý ŠTVRTOK.

 


Prehľad výlepných miest a plôch v meste Vranov n. T.
Miesto Ulica Počet plôch
01 - Pri ZSŠ Drevárska Sídlisko Juh 3
02 - Nemocnica s Poliklinikou M. R. Štefánika 3
03 - Pred Domom kultúry M. R. Štefánika 3
04 - Na Trhovisku Ondavská ul. 3
05 - Pri križovatke k autobusovej stanici Staničná ul. 3
06 - Na Táni Mlynská ul. 3
07 - Lekáreň Pri troch medveďoch Námestie slobody 3
08 - Oproti Bazilike Minor Námestie slobody 3
09 - Komunál Námestie slobody 4
10 - Pri Domaši Duklianskych hrdinov 4
11 - Čemerné, oproti Pošte Čemerné 3
12 - Lomnica, pri Jednote Lomnica 3
Mediálni partneri