Partnerstvom k spoločnému rozvoju Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovensko 2007 - 2013

Spolu 30 úspešných žiadateľov dnes v Prešove slávnostne podpísalo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

„Ide v poradí o tretiu, poslednú výzvu mikroprojektov, ktorá bola vyhlásená 1. júna minulého roku. Prešovský samosprávny kraj k 31. júlu 2012 zaevidoval spolu enormný počet 176 projektov od uchádzačov z regiónu,“ priblížil predseda PSK Peter Chudík.

Ako uviedla vedúca odboru cezhraničných programov PSK Patrícia Janošková Hnátová, „spomedzi 176 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v celkovej hodnote 6,2 milióna eur Monitorovací podvýbor v minulom roku schválil napokon 60 žiadostí v celkovej hodnote 2,85 milióna eur. Príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 2,4 milióna eur. Dnes zmluvy podpísala polovica z nich, ktorí dodali potrebné podklady, ostatní zmluvy podpíšu priebežne.“

Program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať slovensko-poľské pohraničie. V rámci tretej výzvy sú podporené projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia. „Medzi úspešných prijímateľov patrí napríklad obec Hrabkov s projektom festivalu amatérskych divadiel, obec Pavlovce s dobudovaním cyklotrasy, občianske združenie Big Ben, ktoré chce zorganizovať hradné dni na hrade Šebeš, Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topoľou, ktorý plánuje inštalovaním remeselných stánkov vytvoriť Námestie remesiel, či farnosť Ľutina, ktorá chce dokončiť II. etapu miniskanzenu drevených chrámov,“ konkretizovala P. Janošková Hnátová.

Spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje maximálne 85% oprávnených nákladov. Minimálna výška spolufinancovania z prostriedkov ERDF je 5 000 eur, maximálna výška je 50 000 eur.

„Tým, že Prešovský samosprávny kraj vyčerpal svoju alokáciu, po zasadnutí Monitorovacieho podvýboru bola III. výzva uzavretá a všetky ostatné odporúčané projekty boli zaradené do rezervného zoznamu. V prípade úspor pri realizácii mikroprojektov bude možné zazmluvniť projekty, ktoré sa nachádzajú na rezervnom zozname v zmysle uvoľnenej alokácie – ide o 117 projektov,“ vysvetlila P. Janošková Hnátová.

---

Prešovský samosprávny kraj v rámci prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 spolu s partnermi Strešného projektu vyhlásil doteraz tri výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. V rámci nich bolo na území Prešovského kraja schválených spolu 143 projektov v celkovej hodnote 6,4 milióna eur.

V rámci výziev mikroprojektov z rokov 2009 a 2010 sa doteraz realizovalo spolu 83 projektov v celkovej zazmluvnenej sume 3,55 milióna eur. Medzi nimi bol napríklad projekt Kone Koňarom - Vráťme kone do Prešova, ktorý umožnil zrekonštruovať jazdiareň a zorganizovať jazdecké preteky. Ďalším úspešným bol projekt mesta Spišská Belá - Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin, v rámci ktorého sa realizovali viaceré zaujímavé aktivity - Kaštieľne hry, Zemiakarsky jarmok, Slovensko-poľské jarmočné dni, Medzinárodný festival fotografie, či Medzinárodný deň cestovného ruchu. Spomenúť možno i vybudovanie miniskanzenu drevených chrámov v obci Ľutina, kde návštevníci môžu vidieť sakrálne pamiatky zo širokého okolia na jednom mieste, či vybudovanie cykloturistického chodníka na trase Kalinov - Moszczaniec.

---

Prešov 13. marca 2013
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK
Originál tlačovej správy

Mediálni partneri