Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry

Identifikácia projektu

Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou

Kód projektu: NFP302070BNR2
Programové obdobie: 2014-2020

Projekt je realizovaný z
Operačného programu:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:

7. REACT-EÚ

Investičná priorita:

Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja - Nástroj Európskej únie na obnovu


Stručný popis projektu

Každým rokom sa geometricky zvyšuje používanie veľkoplošných LED panelov na dotvorenie javiskovej scény a sprostredkovanie informácie divákovi. Niet divu, že dopyt po dynamických a pestrých LED obrazovkách a paneloch vzrástol. Efektivita takéhoto formátu dotvorenia javiskového prevedenia, divadelného deja a celkového scénického stvárnenia rôznych druhov umenia a podujatí je očividne vyššia a jednoduchosť ovládania takéhoto zariadenia zbavuje jej vlastníka ďalších zbytočných nákladov.

Plnofarebné veľkoplošné obrazovky a LED panely sa považujú za vrchol dokonalosti zobrazovacích jednotiek. Tie dokážu s využitím efektu aditívneho miešania svetla vytvoriť výsledné farebné prevedenie obrazu s takým jasom, že môžu byť využívané aj v podmienkach denného osvetlenia či prídavného ďalšieho scénického osvetlenia na javisku.

Našim cieľom je túto výnimočnú symbiózu projekcie, scénického nasvietenia analyzovať a vytvoriť osnovu, ktorá by mohla byť veľmi prospešná pri vnímaní javiskového prejavu. Svetlo a svetelný design sú pojmy, ktoré sme zvyknutí vnímať v súvislosti so scénografiou a priestorom samotným. Svetlo je však tiež dôležitou súčasťou vizuality tela a kostýmu.

Snahou je, aby kvalitné moderné javiskové osvetlenie dodalo kostýmu ďalší rozmer a hĺbku a aby prehĺbilo umelecký zážitok diváka z predvedeného diela. Inovatívna technológia javiskovej projekcie a nasvietenia, ktorú chceme vďaka tejto projektovej výzve zabezpečiť, ponúka nespočetný počet možností a výhod oproti iným tradičným riešeniam.

Výnimočnosť veľkoplošnej obrazovky a javiskovej projekcie spočíva v schopnosti interakcie s účinkujúceho (herca) s premietaným obrazom. Vďaka zachyteniu pohybu, či priestoru, môžeme mapovať vzťah medzi ľudským telom a priestorom v reálnom čase a tým viac ponoriť diváka do sledu javiskových udalostí.

Našou snahou je v post - covidovom období opätovné získanie diváka do našej multifunkčnej sály, kde chceme skvalitniť pódiové stvárnenie všetkých našich kultúrnych podujatí. Máme inštalované technológie / hologram, projekčná technika, inteligentné svetlá ovládané digitálnym svetelným pultom, digitálna zvuková technika, atď./, ktoré chceme doplniť o video panely, ktoré vytvorením videostien v priestoroch javiska vytvoria vysoko atraktívnu kulisu, a synchronizovaním všetkých použitých technológií dokonalý zážitok pre diváka. Vďaka tejto investícií v multifunkčnej sále domu kultúry vznikne moderné pódiové technologické vybavenie slúžiace pre všetky druhy umenia na vysokej technickej a umeleckej úrovni, pre náročného umelca aj diváka.

S umeleckou činnosťou a organizovaním kultúrnych podujatí je úzko spätá úroveň hygienických štandardov. Komfort a bezpečnosť návštevníkov chceme zlepšiť zakúpením dezinfekčných turniketov so zabudovanou termokamerou, dezinfekciou rúk a čítačkou Covid pasov.

Popis východiskovej situácie

Kultúra má v meste Vranov nad Topľou svoje silné postavenie, ktoré pozorujeme počas celého roka pri rôznorodých kultúrnych podujatiach uskutočňovaných v dome kultúry. Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou má dlhoročné skúsenosti s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí.

Od svojho vzniku v roku 1996 až po súčasnosť organizuje na území mesta aj v regióne Zemplín kultúrno-spoločenský život mestského, regionálneho, ale aj celoslovenského významu. Medzi dôležité a silné stránky môžeme zaradiť aj veľmi dobrú spoluprácu kultúrnych telies a organizácií pri realizácii kultúrnych podujatí v meste a hlavne prácu s mládežou. Počas svojej existencie do svojej činnosti aktívne zapája aj deti a mládež. Spoločne sme tak naštudovali a zrealizovali niekoľko desiatok vlastných autorských muzikálov, súťažných festivalov, divadelných predstavení, výchovno-vzdelávacích podujatí a podobne. Je pre nás dôležité aj naďalej podporovať kultúrne telesá a rozvíjať komunálnu kultúru, ktorá vedie cez výchovu mladých a udržanie typických kultúrnych podujatí a tradícií v meste.

S konkrétnou realizáciou kultúry úzko súvisí kultúrna infraštruktúra, bez ktorej by kultúra v praxi nebola možná. Kultúrna infraštruktúra predstavuje najmä kultúrne zariadenia so slušným a moderným materiálno-technickým vybavením, ktoré poskytujú prostredie na realizovanie kultúrnych aktivít.

V minulosti sa nám podarilo zrealizovať bezbariérové vstupy do budovy domu kultúry, ďalej bezbariérový výťah na všetky poschodia domu kultúry a bezbariérová plošina do spodných priestorov DK. Rovnako sa nám podarilo zrekonštruovať toalety na bezbariérové, aby ich mohli bezproblémovo využívať aj občania s rôznym pohybovým handicapom. Týmto krokom sme zvýšili kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zlepšili hygienické štandardy aj pre občanov s pohybovým handicapom, ktorí nás s obľubou navštevujú.

V začiatkoch svojej existencie bola však činnosť v divadelnej sále domu kultúry zabezpečovaná technickým zariadením, ktoré bolo v tom čase cenovo dostupné a ešte nie morálne zastaralé. Rýchly vývoj v tejto oblasti však zapríčinil postupnú nepoužiteľnosť tejto techniky. Chceme nahradiť niektoré zastaralé komponenty svetelnej techniky s vysokou spotrebou elektrickej energie, modernými divadelnými svetlami s led technológiou. Takouto úsporou elektrickej energie získame rezervu výkonu pre prevádzku led video panelov.

Je preto veľmi nevyhnutné a potrebné riešiť zlý technický stav, či doplniť staré technické vybavenie a prispôsobiť sa moderným trendom a náročnosti návštevníkov a divákov. Pokúsiť sa tak zabrániť odchodu mladých a produktívnych ľudí, ktorí vytvárajú a rozvíjajú kultúru, aby ďalej rozvíjali svoj umelecký potenciál pod vedením odborníkov v domácom kultúrnom stánku a profesionálnom prostredí. Stále viac a vo väčšej miere sprístupňovať širokým masám publika krásu umeleckých aktivít. Motivovať hlavne mladú generáciu pre aktívnu umeleckú činnosť, usmerňovať jej umelecké snaženie a využiť jej tvorivý potenciál pre zmysluplnú činnosť.

Prvoradým záujmom je a bude sprístupnenie kultúry pre všetky vrstvy obyvateľstva a zvyšovanie záujmu verejnosti o kultúru. Kultúra by mala byť súčasťou každodenného života občanov, pričom vytváranie podmienok na jej realizáciu je povinnosťou štátnej a verejnej správy.

V súčasnej dobe usporiadanie kultúrnych podujatí vyžaduje zabezpečiť vstup osôb za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení, aby nedochádzalo k prenosu a šíreniu vírusových ochorení. Personálne kapacity nám však nestačia na to, aby sa pri každom podujatí na vstupnom priestore merala všetkým návštevníkom teplota, striekala sa dezinfekcia rúk a k tomu ešte prebiehala kontrola Covid pasov, potvrdení o testovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19. Je to veľmi zdĺhavé, návštevníci čakajú v radoch a tým sa narúša celkový komfort návštevníkov a spomaľuje vstup na podujatia. Našou snahou je preto zlepšiť úroveň hygienických štandardov domu kultúry a zabezpečiť materiálno-technické vybavenie slúžiace na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie. Pre tento účel bude nevyhnutné a najvhodnejšie zabezpečenie prenosného dezinfekčného turniketu so zabudovanou termokamerou, dezinfekciou rúk a čítačkou Covid pasov.

Súčasťou plánovaného projektu nie sú žiadne stavebné úpravy a podlahová plocha kultúrnej inštitúcie po zrealizovaní projektu nepresiahne prahovú hodnotu 10 000 m2, keďže cieľom plánovaného projektu je len nákup technického zabezpečenia, ktorým zvýšime hygienické štandardy pre navštevníkov MsDK a zároveň zvýšime kvalitu poskytovaných služieb v oblasti realizovanej kultúrnej činnosti.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia východiskovej situácie, variantných riešení a identifikovaných rizík. Predmetom projektu je technické vybavenie Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Do oprávnených výdavkov vstupujú len výdavky, ktoré súvisia a budú využívané len v súvislosti s výzvou IROP-PO7-SC77-2021-75. Optimálne riešenie bolo rozpracované do projektu, rozpočet technického zabezpečenia bol stanovený na základe vyhodnotenia prieskumu trhu oslovených autorizovaných dodávateľov. Na základe stanovených finančných limitov boli určené aj výdavky na všetky aktivity:

  • zabezpečenie scénického osvetlenia na zvýšene kultúrnej spokojností divákov
  • technické zabezpečenie vo forme turniketov na zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.

Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Po ukončení verejného obstarávania a uzatvorení zmluvy s úspešnými uchádzačmi v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční plnenie predmetu zmluvy. Navrhované technologické zariadenia rešpektujú požiadavky pre ochranu bezpečnosti a hygieny práce.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Výsledkov projektu vyplýva najmä z dlhodobého záujmu obyvateľov o kultúrne dianie v našom meste o tvorivé aktivity predmetnej záujmovej oblasti a záujmu produktívnych mladých ľudí, ktorí vytvárajú a rozvíjajú kultúru, aby ďalej rozvíjali svoj umelecký potenciál pod vedením odborníkov v kultúrnom stánku a profesionálnom prostredí. Stále viaca vo väčšej miere budeme sprístupňovať širokým masám publika krásu umeleckých aktivít. Motivovať hlavne mladú generáciu pre aktívnu umeleckú činnosť, usmerňovať jej umelecké snaženie a využiť jej tvorivý potenciál pre zmysluplnú činnosť.

Schopnosť finančne realizovať uvedený projekt ovplyvňujú viaceré faktory a to najmä schopnosť zrealizovať projekt pri plánovaných nákladoch a v neposlednom rade životaschopná prevádzková fáza. Finančná udržateľnosť vo fáze realizácie projektu je zabezpečená schopnosťou kryť výšku spolufinancovania. Prevádzkové náklady budú nastavené a kontrolované žiadateľom tak, aby bola rešpektovaná únosnosť a zároveň v dostatočnej miere aj kryté náklady na prevádzku. Riziká v oblasti technickej udržateľnosti projektu počas jeho životnosti sú eliminované správne zvoleným technickým variantom, dôležitou súčasťou bude dodržanie kvality dodávky technológií ako i pravidelná kontrola a údržba jednotlivých zariadení.

Udržateľnosť projektu je teda evidentná z viacerých dôvodov:

1. vecná – zabezpečenie základných technických predpokladov a vybavenia DK pre zvýšenie kvality umeleckého zážitku a celkový kultúrno-spoločenský život obyvateľov mesta, zvýši sa tak atraktivita, kultúrnych podujatí čo bude mať za následok zvýšenie počtu návštevníkov.

2. prevádzková – zabezpečenie prevádzky vybudovanej infraštruktúry samotným žiadateľom dáva záruku, aby bolo podporované jej pravidelné využívanie, a aby bolo zároveň pod kontrolou samosprávy, keďže video verejnoprospešnú službu a je nevyhnutné rešpektovať aj sociálny aspekt a všeobecný prospech.

3. finančná – z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že prevádzka domu kultúry a jej technické zabezpečenie sú udržateľné. Ciele projektu ako i jeho výsledky a dopady sú navrhnuté reálne a zohľadňujú dosiahnuteľné parametre vzhľadom na vybrané technické riešenie. Riziká z nedosiahnutia plánovaných ukazovateľov preto považujeme za minimálne.

Mediálni partneri