Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

 

Mesto Vranov nad Topľou v súlade s § 4, ods. 3 písm. 1) a písm. p) zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydalo Štatút Denného centra (ďalej len DC) č. 147/2009.


Výpis (štatútu DC) :

1. Sídlo DC - M. R. Š. 875, Vranov nad Topľou

2. DC je zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb v rozsahu určenom zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

3. V zmysle citovaného zákona - podľa §12 sa táto služba považuje za podpornú sociálnu službu, ktorá je poskytovaná ambulantnou formou.

4. Táto služba sa poskytuje počas dňa fyzickej osobe, ktorá:
     - dovŕšila dôchodkový vek,
     - so zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
     - rodičovi a dieťaťu, alebo starému rodičovi a vnukovi, či vnučke.

5. DC poskytuje aj sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Pritom sociálnym poradenstvom sa rozumie - posúdenie povahy problému, poskytnutie informácií o riešení problému, odporúčanie, či sprostredkovanie odbornej pomoci a pod. Záujmovou činnosťou sa rozumie rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby.

6. Za zverený majetok DC zodpovedá poverená osoba, ktorá koordinuje záujmovú činnosť DC a na sprostredkovanie sociálneho poradenstva sa kontaktuje s pracovníkom sociálneho odboru MsÚ, ktorý zabezpečuje činnosť DC.

7. DC má svoj prevádzkový poriadok, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste v DC.


Tento štatút DC bol schválený zastupiteľstvom mesta Vranov nad Topľou uznesením
č. 339/2009 dňa 29. 10. 2009 a začal platiť 1. 11. 2009.

 

Súvisiace predpisy s DC : 

-    Prevádzkový poriadok DC, predpis č. 148/2009
-    Štatút DC, predpis č. 147/2009
-    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vranov nad Topľou
-    Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Vranov nad Topľou od 1. 6. 2009

 

Aktuálne informácie z činnosti DC si môžete pozrieť  na tomto odkaze :   jdcvranov.webnode.sk

 

Mediálni partneri