Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák riaditeľ MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk

 

Stretnutia : každú stredu od 10:00 do 13:00 h

Kontakt : Ing. Sabolčáková Katarína, predseda OO JDS - 0907 275 491, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/, vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

 

Naša organizácia najmä :

- pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
- chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
- sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
- poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
- pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov,
- je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG / Európska organizácia starších ľudí /, ESO / Európska seniorská organizácia / a EEFC / Európsky  hospodársky a sociálny výbor /.

  

Dôležitou úlohou JDS je spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s odborovými a ďalšími organizáciami. Na tomto úseku úspešne spolupracuje nielen Ústredie JDS, ktoré má uzatvorené dohody o spolupráci s MPSVaR SR, s Konfederáciou odborových zväzov SR, Národným osvetovým centrom, Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, Sociálnou poisťovňou, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a ďalšími organizáciami. Krajské a okresné organizácie JDS, na tieto dohody nadväzujú a spolupracujú na úrovni regiónov.

 

Predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov (ďalej len  OO JDS) so sídlom vo Vranove nad Topľou je PaeDr. Ján Popaďák.
Ďalšie informácie o OO JDS vo Vranove nad Topľou si môžete pozrieť na tomto webovom odkazovači:

WEB : Okresná jednota dôchodcov 

 

Mediálni partneri